Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 270 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Polskie Korporacje Akademickie


W czasach II Rzeczpospolitej istniało kilkaset polskich korporacji akademickich, zrzeszonych w Związku Polskich Korporacji Akademickich, Związku Polskich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich, sanacyjnych i innych. Najliczniejszą i najprężniejszą grupą korporacji były te zrzeszone w ZPK!A.
Poniżej przedstawiamy spis aktywnych Polskich Korporacji Akademickich reaktywowanych po roku 1989 zgodnie z korporacyjną tradycją (tylko dwie ostatnie - MPV i JV - ściśle opierają się na tradycji, nie mając swoich bezpośrednich poprzedniczek).Korporacje kartelowe - "Kartel Wieczysty" - trójkartel od 1928r.

17 maja 1924 r. - Baltia zawarła kartel wieczysty z K! ZAG Wisła
12 lutego 1925 r. - kartel wieczysty Korporacji Baltia z K! Aquilonia
20 listopada 1928 r. - kartel Aquilonii z Korporacją ZAG Wisła

 
ZAG Wisła (1913, Gdańsk)
Gdańsk
Omnia pro Patria
 

Aquilonia
(9 marca 1915, Warszawa)
Warszawa
Omnia pro Patria


Baltia (7 grudnia
1921, Poznań)
Poznań
Salus Reipublicae suprema lex estoPomiędzy Baltią, Chrobrią i Silesią istniał niepisany akt wieczystej przyjaźni, który był rzetelnie realizowany. Polegał on na tym, że konwenty wymienionych korporacji porozumiewały się ze sobą we wszystkich ważniejszych sprawach korporacyjnych i ogólnoakademickich, w proponowaniu kandydatów na poszczególne stanowiska w organizacjach akademickich, na udziale we własnych uroczystościach bez szczególnego zaproszenia, wzajemnym poznawaniu się, zżywaniu, zawieraniu przyjaźni i propagowaniu działalności korporacyjnej na zewnątrz.

Korporacja Baltia utrzymywała szczególnie przyjacielskie stosunki z miejscowymi korporacjami jak: Chrobrią, Silesią oraz z swoimi córkami korporacyjnymi, Laconią i Filomatią Posnaniensis. Bliskie i serdeczne kontakty zaistniały z korporacjami: Lechia, Masovia, Corona (jej członkiem był syn naszego Fhc gen. J. Hallera), Helionia oraz lwowską korporacją Leopolią.
 Ponadto przyjaźniła się bądź ściśle współpracowała z wieloma innymi organizacjami studenckimi, jak np.: Młodzieżą Wszechpolską czy Konfraternią Artystów w Toruniu, wielu studenckim i regionalnym organizacjom także patronowała.

„Człowiek myślący nie uważa religii za odświętną dekorację, ale uznaje ją za motor swego życia wewnętrznego i zewnętrznego.
Do obowiązków religijnych należy miłość Ojczyzny, właściwy, szlachetny i ofiarny stosunek do swego narodu i państwa.”

Ksiądz prałat Józef Prądzyński – Fhc K! Baltia


Polskie Korporacje Akademickie

Konwent Polonia (3 maja 1828, Dorpat, od 1919 - Wilno, od 1940 - Londyn, od 1998 w Gdańsku)
Gdańsk - Sopot

1 > 2, Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

Arkonia
(9 maja 1879, Ryga - Warszawa)
Warszawa
Veritate ac labore (Prawdą a pracą)

Welecja
(8 listopada 1883, Ryga, od maja 1916 - Warszawa, od 1939 Warszawa,
oflag Woldenberg, od 1940 również w Londynie)
Warszawa
Viribus unitis - suum cuique

Lechicja (
1897-1916, Dorpat, od 1921 - Warszawa)
Warszawa
Doctrina ac labore ad victoriam (Nauką i pracą do zwycięstwa)

Sarmatia
(8 maja 1908 - 1915, Petersburg, od 1915 - Warszawa)
Warszawa
Honor i dobro Narodu i Państwa najwyższym prawem każdego obywatela, Gospodarzami w Polsce - Polacy.

Kujawja (11 grudnia 1919, Bydgoszcz, Cieszyn)

Toruń
Potęga w braterstwie, honor na ostrzu miecza.


Chrobria
(28 marca 1921, Poznań)
Poznań
Honori et amicitias (Dla honoru i przyjaźni)

Respublica
(22 stycznia 1922, Warszawa)
Warszawa
Decore, diligentia ac doctrina.

Batoria (22 marca 1922, Wilno)
Toruń
Scientia - Patria - Honor

Concordia (22 kwietnia 1922, Lublin)
Lublin - Concordia Lublinensis
Concordia res parvae crescunt - discordia maximae dilabuntur.
(W zgodzie małe rzeczy rosną, a w niezgodzie nawet największe upadają)

Coronia (1922, Warszawa)
Warszawa (ZAWIESZONA)
Sapienter et fortiter.


Corolla
(15 stycznia 1924, Kraków)
Kraków
Pro Patria et Corolla.

Cresovia (1926 Lwów)
Wrocław

Hermesia (1926, Poznań)
Poznań

Lauda (1928, Kowno)
Gdańsk

Slavia ( 1931, Lwów)
Wrocław

Magna Polonia Vratislaviensis
- 29 kwiecień 1993, Wrocław
Omnia pro Polonia

Jagiellonia Varmiensis - 2005, Olsztyn
Jeden za wszystkich wszyscy za jednego

Związek Polskich Korporacji Akademickich

ZPK!A
(1921, Warszawa, od początku 1936 r. - Poznań)
Warszawa
Salus Reipublicae Suprema Lex (Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem)
Powstały wyniku porozumienia między korporacjami warszawskimi – w dniach 6-8 kwietnia 1921 r. – podczas I Zjazdu Korporacyjnego.

Zakres działania (historyczny):
- oficjalna reprezentacja ruchu korporacyjnego w Polsce
- problemy organizowania życia korporacyjnego od strony organizacyjno-prawnej,
- walka o umocnienie pozycji korporacji na wyższych uczelniach.

Rola i znaczenie Związku Polskich Korporacji Akademickich

Najwyższa władza prawodawcza, administracyjna i sądowa ZPK!A
:
Zjazd, a między zjazdami Rada Naczelna, składająca się z Prezesa ZPK!A i przedstawicieli środowisk korporacyjnych (jeden delegat na każde zaczęte pięć korporacji w ośrodku akademickim).

Władze wykonawcze ZPK!A:
- Prezydium ZPK!A
- Miejscowe Koła Międzykorporacyjne (działające w poszczególnych ośrodkach akademickich),
odpowiednio w  Poznaniu - Poznańskie Koło Międzykorporacyjne

Władze sądowe ZPK!A
:
– Miejscowe Koła Międzykorporacyjne
– Sąd Ogólnokorporacyjny
– Zjazd ZPK!A

W zakresie kontroli sprawy powierzano Komisji Rewizyjnej
.

Stowarzyszenie Filistrów
Polskich Korporacji Akademickich

1993 SF!PK!A


Fil! Gibas Józef

Fil! Tandeck Paweł


Listy dyskusyjne

Lista K! Baltia

Lista kartelu Baltii

Lista korporacyjna

Forum korporacyjne


Forum - korporacje


KARTELE


Na ostatnim Zjeździe Rady Naczelnej ZPK!A, odbytym w styczniu r. b. w Cieszynie, znalazła swe zrealizowanie myśl, nurtująca oddawna już w Związ­ku, ściślejszego i opartego na trwałych i jednolitych podstawach scementowania życia korporacyjnego w ramach związku PK!A. Rada Naczelna stanęła na stanowisku, iż Związek Polskich Korporacji Akademickich przez wzajemny wpływ poszczególnych korporacji winien stać się jedną dużą korporacją. Myśl ta zupełnie słuszna, winna być zawsze jako cel sta­wiana przez wszystkie korporacje, oczekiwać jednak­że musi w rzeczywistości jeszcze długiego okresu cza­su, zanim będzie mogła być w zupełności zrealizowa­na. Metody, które zostały ustalone przez Radę Naczelną do osiągnięcia tego celu niewątpliwie w znacznym stopniu przyczynią się do posunięcia całej kwestii na­przód, jednakże jako pewne środki o charakterze ze­wnętrznym w stosunku do życia poszczególnych korporacji nie mogą całkowicie jeszcze rozwiązać zada­nia. Pewne prerogatywy, które zostały przyznane, czy to Prezydium Związku PK!A czy poszczegól­nym Miejscowym Kołom Międzykorporacyjnym wte­dy dopiero będą mogły osiągnąć swój skutek, kiedy, spotkają się z odpowiednim oddźwiękiem i inicjatywą ze strony samych korporacji, kiedy z życia wewnętrz­nego poszczególnych korporacji płynąć będzie stała podnieta do wzajemnego zbliżenia się. Nie będę się tu zastanawiał nad tym, jakimi środkami i metodami rozporządzają korporacje dla poparcia tej inicjatywy, która idzie od władz Związku, pragnąłbym jedynie ograniczyć się do omówienia jednej z instytucji kor­poracyjnych, starej, jak starym jest ruch korporacyj­ny, a która jako etap pośredni w znacznym, stopniu przyczynić się może do związania poszczególnych kor­poracji - instytucji kartelu.

Kartel - umowa dwu korporacji - na mocy któ­rej korporacje te, kierowane uczuciami wzajemnej przyjaźni, łączy się, aby wspólnie dążyć do jednych celów, jest instytucją, która niewątpliwie winna w życiu korporacyjnym odgrywać pierwszorzędną rolę. Przyczyny, które skłaniają poszczególne korporacje do zawierania kartelów jest pragnienie każdej z korpo­racji zdobycia sobie szerszego grona ludzi, którzy dą­żąc do tych samych ideałów, myśląc i czując tak samo, złączeni serdecznymi więzami przyjaźni, mogliby ra­zem realizować te wszystkie cele, które każda z korporacji przed sobą stawia, dla Związku zaś PK!A nawiązywanie tych ścisłych i serdecznych węzłów między korporacjami jest pierwszym zasadniczym etapem, który w konsekwencji powinien doprowadzić do utworzenia jednej dużej korporacji. Różne są czynniki, które wpływają na trwałość umów kartelo­wych, do najważniejszych bodaj należałoby zaliczyć: wspólne cele, które korporacje, zawierające kartel przed sobą stawiają, wspólne tradycje i wspomnienia przeżytych chwil łączące te korporacje (korporacje starsze, pobyt na obczyźnie) wreszcie węzły serdecznej przyjaźni, łączące członków tych korporacji; wszystkie te czynniki powinny odgrywać dużą rolę przy zawieraniu i trwaniu umowy kartelowej, pierw­szemu jednakże ze względu na skutki zawartego kar­telu powinno się oddawać pierwszeństwo, jako naj­istotniejszemu i on powinien też być decydującym. Zdajemy sobie bowiem wszyscy dobrze sprawę z tego że korporacje zrzeszone w Związku Polskich Korpo­racji Akademickich, stojąc na zasadniczym stanowi­sku poświęcenia całego życia i pracy swych członków dla Polski, jej wielkości i potęgi, a pojętej jako pracy dla narodu, jednocześnie w ujmowaniu szeregu zagad­nień różnią się między sobą, różnią się zaś w pierw­szym rzędzie w odmienności tych wszystkich bezpo­średnich stawianych sobie celów, przez których zrea­lizowanie dążą już do wspólnego celu - dobra narodu polskiego. Są korporacje, które za najbliższy cel sta­wiają sobie naukę i przez nią takie wyrabianie swych członków, aby później mogli oni być użytecznymi oby­watelami kraju; są inne, które poświęcenie się pracy społecznej za pierwszy obowiązek sobie mają; są i ta­kie, których, byt jest ściśle związany z myślą odzys­kania utraconych ziem polskich i szerzeniem polskości na tych ziemiach - każda z korporacji stawia sobie te najbliższe jej istnieniu cele i dąży w pierwszym rzę­dzie do ich zrealizowania. Fakt, że korporacje nie są szablonem stworzonym na jedną miarę, ale czymś żywym i związanym z bytem całego narodu, jest obja­wem dodatnim, życie bowiem przed korporacjami stawia wiele kwestii do rozwiązania i dobrze się dzie­je, że poszczególne korporacje w różny sposób pod­chodzą do tych zagadnień, dzieląc się później wzajem­nie swymi doświadczeniami. W związku z tym bardzo jest pożądanym, aby czynnikiem, który skłania kor­poracje do zawarcia kartelu była właśnie wspólność tych bezpośrednich celów, których osiągnięcie jest łatwiejsze przy wspólnych wysiłkach, pomocy i ra­dzie. Czynnik ten zawsze będzie w życiu tych korporacji aktualnym, zawsze żywo je będzie wiązać, kiedy pewne tradycje mogą pójść w zapomnienie, zaś węzły przyjaźni pewnych członków korporacji kartelowych, łączące te korporacje, mogą się stać nieaktualne ze względu na przejście tych członków do filisteriatu.

Jest bardzo istotną rzeczą, aby przy zawieraniu kartelu korporacje dokładnie sobie zdawały sprawę z tych wszystkich czynników, które skłaniają je do zawarcia tego kartelu, aby dobrze uprzednio mogły się przyjrzeć wzajemnie własnemu życiu wewnętrz­nemu tak, żeby później po zbyt pochopnym podpisaniu umowy kartelowej nie dochodziły do wniosku, że czyn­niki, które skłoniły je do zawarcia związków przyjaź­ni nie były dość istotnymi, że istnieją różnice w usto­sunkowaniu się do szeregu zagadnień, co w konse­kwencji wpływa na wzajemne rozczarowanie i niepo­rozumienia i nie tylko, że nie przynosi żadnego po­żytku ruchowi korporacyjnemu, ale poważną szkodę. Pożądanym jest zawieranie kartelów pomiędzy korporacjami z różnych środowisk akademickich, zwłasz­cza z różnych dzielnic Polski. Nawiązywanie więzów pomiędzy rozdartymi niegdyś ziemiami polskimi jest naszym pierwszym obowiązkiem, a jak ciekawe wyniki może dawać współpraca między korporacjami, pochodzącymi z różnych środowisk, między ludźmi wychowywanymi w różnych zupełnie warunkach, ocenić mogą ci tylko, co w pracy takiej brali czynny udział. Zawieranie kartelów między korporacjami te­go samego środowiska, akademickiego jest raczej zby­teczne, stosunki serdeczne i bliskie między takimi korporacjami powinny rozumieć się same przez się.

Samo zawarcie kartelu umacnia korporacje podpi­sujące umowę kartelową, umacnia ich stanowisko w Związku PK!A, gdyż przez zawarcie kartelu z kor­poracją związkową czują się bardziej związane ze Związkiem, umacnia je we własnym pojęciu, gdyż po­czucie posiadania drugiego środowiska ludzi, myślących tak samo, związanych serdecznymi węzłami przyjaźni, oceniających życzliwie wysiłki korporacji i gotowych każdej chwili przyjść z pomocą w każdym zadaniu, stwarza dla korporacji skartelowanych to przekonanie ścisłego związku z ogółem korporacyj­nym i jest bodźcem do dalszej pracy. Bodźcem tym jest też wzajemna kontrola, stała kontrola oblicza ideowego i wzajemnego postępowania, kontrola życzliwa, która jest niewątpliwym czynnikiem wychowaw­czym dla korporacji skartelowanych. Z kontrolą tą ściśle związana jest pomoc, pomoc w rozwiązywaniu zagadnień ideowych, pomoc w utrzymywaniu korporacji na pewnym poziomie ideowym. Wiadomym jest przecie, że każda z korporacji tak, jak może przecho­dzić pewne fazy rozkwitu, tak samo może mieć okre­sy upadku, obniżenia się poziomu ideowego. Wtedy ze strony korporacji skartelowanej, która w tym czasie znajduje się w stanie rozwoju przychodzi pomoc ży­czliwa, która pozwala razem przetrwać okresy ciężkie. A czyż trzeba mówić o stałej pomocy moralnej, nau­kowej czy nawet materialnej, dyskusje, jakie istnieć mogą między członkami skartelowanych korporacji, wzajemne poznawanie się, warunków pracy, bytu w innych środowiskach, poznawanie przez skartelowane korporacje innych korporacji ze środowiska, z któ­rego pochodzą zaprzyjaźnione korporacje, są to nie­wątpliwe wartości, które daje zawarcie kartelu.

Dodatnich tych stron w umowach kartelowych można by się dopatrzyć bardzo wiele, stwierdzić trzeba w każdym razie, że instytucja kartelu jest instytucją w ruchu korporacyjnym niezmiernie pożyteczną: i mającą bardzo poważne znaczenie wychowawcze, dla Związku zaś może stać się tym cementem, który uczy­ni go silnym i skonsolidowanym.

Com! Władysław Dunin-Borkowski (K! Aquilonia)

Wiadomości Korporacyjne, nr 6 (30), marzec 1930 r.

ZPK!A


 

Fragment historii Aquilonii - kartel z Baltią

Oto w dniu 7 grudnia udaje się do Poznania delegacja, złożona z kom.kom. Stypułkowskiego, Kempfiego, Marchwińskiego i Jacobiego na uroczystość K! Baltia. W pierwszym dniu Zjazdu delegacja bierze udział w nabożeństwie z okazji rocznicy założenia Korporacji, wieczorem - w komerszu, na którym padają z ust komilitonów Szayny i Stypułkowskiego słowa, wyrażające uczucia wzajemne Korporacji Baltia i Aquilonia, nazajutrz zaś zostaje parafowany tekst Umowy Kartelowej i przepisów wykonawczych do niej. Uroczyste podpisanie zdecydowano uskutecznić w najbliższym czasie w Warszawie. Po powrocie delegacji z Poznania koło w dniu __ ratyfikowało przez aklamację preliminarz, o czym zawiadomiono K! Baltia, gdzie analogiczna ratyfikacja równocześnie nastąpiła.

ciąg dalszy

Na uroczystości w dn. 10-12 lutego przybyli prawie wszyscy dawni filistrzy oraz delegaci K! Baltia w osobach kom.kom. St. Szayny, J. Baumgarta, J. Fixy i M. Bieleckiego. W dn. 10 lutego odbył się pierwszy na większą skalę urządzony bal reprezentacyjny Korporacji w salonach Resursy Obywatelskiej, w dniu zaś 12.II. na komerszu, w którym poza wymienionymi wzięli udział przedstawiciele Korporacji Sarmatia, Patria, zostało dokonane podpisanie aktu unifikacji obu Aquilonii tudzież podpisanie aktu Umowy Kartelowej z Korporacją Baltia.


 


Podziel się
oceń
0
0

Zdjęcia w galeriach.


Licznik odwiedzin:  296 799  

Redakcja

Com! Maciej Konarski Admirał Konwentu © by M. Konarski & K! Baltia 2006-2012 E-mail: baltiae@gmail.com

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Goście

Odwiedziny: 296799
Bloog istnieje od: 4182 dni

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Ale seriale