Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 270 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

PANTEON K! BALTIA, ZNANI KORPORANCI

 
Dział Panteon Korporacji Baltia poświęcamy Filistrom honoris causa Korporacji Baltia.

 

   Wszyscy Filistrzy uczestniczyli czynnie w życiu politycznym, naukowym i kulturalnym. Większość z nich przynależała do obozu narodowego. Byli również wybitni przedstawiciele sanacji, jednak potrafili razem pracować lub walczyć dla dobra Ojczyzny. I tak na przykład biorąc znanych adwokatów Paweł Ossowski należał do czołowych działaczy obozu narodowodemokratycznego, a Stefan Michałek – obozu sanacyjnego na Pomorzu. 

 

Patron i Protektor Korporacji Baltia


Roman Dmowski

ur. w Kamionku k.Warszawy.W 1890r. ukończył studia uniwersyteckie nauk przyrodniczych. Jeden z założycieli Narodowej Demokracji, jej czołowy ideolog, pisarz, polityk. Od 1888r. w Lidze Polskiej, którą przekształcił wraz z Z.Bielickim w Ligę Narodową. Opublikował Myśli Nowoczesnego Polaka (1903) w których wyłożył program Ligi. Prezes Koła Polskiego w III-ciej Dumie Państwowej. Podczas I-szej wojny światowej przewodniczący Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Przewodniczący delegacji polskiej na konferencję pokojową (1919). Dr h.c. Uniwersytetu w Cambridge, Dr h.c. Uniwersytetu Poznańskiego. Protektor i Patron Korporacji Baltia. Przywódca polskiego Obozu Narodowego.

 

Filistrzy honoris causa Korporacji Baltia

 

Jan Kasprowicz - autor hymnu K! Baltia, Protektor Korporacji Baltia

urodzony w 1860 roku w Szymborzu koło Inowrocławia (Kujawy). Poeta narodowy, pisarz, dramaturg, tłumacz poetycki. Studiował na uniwersytetach w Lipsku i Wrocławiu. Debiutował w 1882r. Przedstawiciel symbolizmu i ekspresjonizmu w liryce Młodej Polski. Autor wielu utworów poetyckich. Doktor filologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, od 1909 kierownik katedry komparatystyki literackiej, 1921-22 Rektor Uniwersytetu, profesor i wykładowca na wydziale filologii. Twórca słów do hymnu Korporacji Baltia - Od morza jesteśmy od morza. Filister honoris causa Korporacji Baltia. Kalendarium: Od 1888 we Lwowie, w redakcjach Kuriera Lwowskiego i Słowa Polskiego, związanego z endecją, 1894 członek Ligi Narodowej, 1920 uczestnik akcji plebiscytowej na Warmii i Mazurach, 1924 osiadł w swoim domu na Harendzie w Poroninie, gdzie zmarł.

Autor Hymnu Młodych – pieśni uroczystej OWP, ONR i SN.

 

Edward Taylor - Protektor Korporacji Baltia, Kurator K! Baltia w Senacie Uniwersytetu Poznańskiego

ur.w 1884r. w Kielcach. Profesor zwyczajny na wydziale prawa i ekonomii Uniwersytetu Poznańskiego. Członek rzeczywisty Akademii Umiejętności w Krakowie, zwolennik szkoły neoklasycznej. Autor rozpraw naukowych m.in. Teoria produkcji, Historia rozwoju ekonomiki. Twórca poznańskiej szkoły skarbowości i prawa skarbowego, profesor, który związał się z uczelnią u jej zarania. Współtwórca skarbowości i ekonomiki w Polsce. Z ramienia Senatu Uniwersytetu Poznańskiego - Kurator - Korporacji Baltia, zarazem jej Filister honoris causa. Działacz Ligi Narodowej i SN. 1915-17 członek komitetu red. Sprawy Polskiej, 1922-25 Nowego Przeglądu Wszechpolskiego. 

 

Józef Haller de Hallenburg - Protektor K! Baltia, pierwszy i wieloletni Prezes Koła Filistrów, pod Jego protektoratem odbywały sie doroczne Bale Baltii w salach Dworu Artusa w Toruniu, ofiarował Korporacji Baltia swój pomorski majątek Hallerowo.

(1873-1960) polityk, generał brygady Legionów Polskich II-go Korpusu Polskiego na Ukrainie. W 1918r. generał broni, w 1919r. wódz naczelny Armii Polskiej we Francji. Pierwszy naczelny dowódca Frontu Pomorskiego, który dokonał - Zaślubin z Bałtykiem. Filister honoris causa Korporacji Baltia. Pierwszy prezes Koła Filistrów Korporacji Baltia od chwili założenia Koła. Kalendarium: 1910-14 działacz skautowy i harcerski w Galicji, 1914-16 w legionach pol., dowódca II Brygady, 1918 dowódca II Korpusu Pol. w Rosji, nast. dowódca Armii Pol. we Francji, 1919 w Polsce, 1922-27 poseł na Sejm, 1926 zwolniony ze służby w WP, przeciwnik J. Piłsudskiego, 1940-43 Minister Oświaty w rządzie W. Sikorskiego, po wojnie na emigracji w Londynie.

 

Kazimierz Karasiewicz

doktor medycyny, w czasach niewoli germańskiej lekarz praktykujący w mieście Tucholi na Pomorzu, umiejętny organizator polskich tajnych towarzystw, organizator polskiego Banku Ludowego i Rolnika na Pomorzu, ze wszech miar oddany pracy społecznej na terenie całego Pomorza. Założyciel wielu organizacji i towarzystw m.in.

Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół",
Towarzystwa Przemysłowego,
Preparandy Polskiej w Tucholi,
Koła piewaczego,
Towarzystwa Czytelni Ludowych / 1905 r./,
Towarzystwa Polek /1909 r. /,
Banku Ludowego,
Gazety Chojnickiej w Chojnicach.

Po odrodzeniu Polski - przewodniczący Komisji Likwidacyjnej w Poznaniu, lekarz praktykujący w Pobiedziskach koło Poznania, aktywny i na tym terenie społecznik, wielki działacz narodowy, Filister h.c. Korporacji Baltia. 
  

Stanisław Kozicki

(1876-1958) - urodzony w Łenczycach, współpracował w wielu pismach Stronnictwa Narodowo Demokratycznego. Od 1899 członek Zet i Ligi Narodowej, 1910 członek KC LN i ZG SDN, 1917 członek Komitetu Nar. Polskiego, sekretarz delegacji pol. na Kongresie Wersalskim, 1922-26 poseł do Sejmu ZLN, prezes klubu parlamentarnego ZLN, 1928-35 senator, przyjaciel Romana Dmowskiego, podczas wojny doradca polit. przy KG AK. Filister honoris causa Korporacji Baltia.

 

Józef Wybicki

Wnuk Józefa Wybickiego, znanego z odważnego wystąpienia posła na Sejm Rzeczpospolitej, współpracownika Andrzeja Zamoyskiego przy kodyfikacji praw, współtwórcy Legionów i wielkiego przyjaciela gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, autora pieśni Legionów, która stała się Hymnem Polski.

Urodzony w Niewierzu koło Brodnicy na Pomorzu w 1866 roku. Lekarz z zawodu, doktor medycyny, filomata pomorski. Działacz narodowy w konspiracji w czasach niewoli pruskiej. Po odzyskaniu niepodległości, pierwszy starosta Krajowy Pomorski województwa w Toruniu. Podkomisarz Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku, były minister b.dzielnicy pruskiej, komandor orderu Polonia Restituta z gwiazdą, kawaler krzyża Virtuti Militari, kawaler Krzyża Rycerskiego św. Grzegorza, kawaler Krzyża Wojskowej Organizacji Pomorskiej. Wybitny społecznik, działacz w organizacji - Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej Pomorskiej, prezes Instytutu Bałtyckiego, członek Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Filister honoris causa Korporcji Baltia.

 

Adam Czerliński

ukończył gimnazium męskie w Toruniu, po uzyskaniu matury poświęcił się studiom agronomicznym, ziemianin, wybitny działacz narodowy i niepodległościowy, przyjaciel gen. J.Hallera, wspomagał filomatów pomorskich, po pierwszej wojnie światowej czynnie udzielał się ruchowi spółdzielczości rolniczej na Pomorzu, właściciel ziemski w Zakrzewku na Pomorzu, starosta powiatowy ziemi chełmińskiej na Pomorzu, następnie starosta powiatowy w Grudziądzu, wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Powiatowej Komunalnej Kasy Oszczędnościowej w Grudziądzu, Filister honoris causa Korporacji Baltia.

 

Stefan Łaszewski

(1862-1924) urodzony w 1862 r. w Brąchnówku, syn ziemi pomorskiej, filomata pomorski. Doktor prawa, sędzia sądu Okręgowego w Grudziądzu i Wejcherowie, adwokat na terenie m. Grudziądza. W 1911 poseł parlamentu niemieckiego z okręgu kartusko-pucko-wejcherowskiego z ramienia Koła Polskiego, wiceprezes parlamentarnego Koła Pol. w Berlinie, działacz ZLN. W 1919 roku pierwszy wojewoda pomorski w Toruniu, w 1921 roku prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego w Warszawie. Wielki działacz polityczny i społeczny. Filister h.c. Korporcji Baltia.

 

X Prałat Feliks Bolt

Filister honoris causa Korporacji Baltia, wieloletni wikariusz parafii pw.Wszystkich Świetych w Brusach, proboszcz Kościoła rzymsko-katolickiego parafii w Srebrnikach koło Wąbrzeźna na Pomorzu, prałat J.śwb.domowy, filomata pomorski, skazaniec w słynnym procesie toruńskim p.Polakom w 1901 roku. Wybitny działacz narodowy i kulturalny na terenie Pomorza, podczas powstania wielkopolskiego członek ówczesnego kierownictwa politycznego i uczestnik obrad Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, organizujący silne ośrodki polskości na Pomorzu, 1920-35 prezes Rady Wojewódzkiej ZLN, nast. SN w Toruniu. Doskonały polityk i bliski w współpracy z Romanem Dmowskim. Senator RP z ramienia Stronnictwa Narodowego. Został aresztowany przez Gestapo, zesłany do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, gdzie zmarł.


Z okazji obchodów dziesięciolecia w gmachu Senatu na parterze odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci senatorów RP pomordowanych, poległych, zaginionych, zmarłych w latach II wojny światowej i powojennym okresie represji.
Na tablicy znalazły się nazwiska, a także daty i miejsca śmierci. Na 13 poz. wymieniony jest X. Feliks Bolt
www.senat.gov.pl

Mariola Głuszczak doktorantka ks. prof. B. Poniżego, dyrektor Gimnazjum nr 20 w Poznaniu: Księża katoliccy w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. http://komisja-historyczna.webpark.pl/ksieza.pdf
Robert Rudnicki: Księża katoliccy – endeccy posłowie na Sejm II RP. http://www.myslpolska.icenter.pl/index.php?menu=historia&nr=2006061107042

 

X. dr Prałat Józef Prądzyński

(1877-1942) – Filister honoris causa kartelowych K!K! Baltia i Aquilionia. Opiekun i duszpasterz K! Baltia. Ukończył gimnazjum w Chemnie. Współredagował tajne młodzieżowe pismo "Znicz", Filomata Pomorski. Święcenia kapłańskie 1901, prałat Kollegiatury Poznańskiej, infuat Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu, senator RP. Dziekan generalny Wojska Polskiego w zaborze pruskim X. Józef Prądzyński (w latach 1917-1925 sekretarz generalny związku Kapłanów "Unitas", a od 1925 roku jego prezes) jako członek Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej był odpowiedzialny za Wydział Prasy i Propagandy. Działacz gospodarczy i oświatowy w Wielkopolsce, 1927 Prezes Związku Młodzieży Polskiej, 1917-25 Sekretarz Gen. Związku Kapłanów “Unitas”, a od 1925 Prezes, duszpasterz akademicki Uniwersytetu Poznańskiego. W 1939 jeden z inicjatorów powstania konspiracyjnej organizacji narodowej „Ojczyzna”, 3 V 1941 aresztowany przez Gestapo, zginał w obozie konc. Dachau.

 

 

Bohdan Wasiutyński

(1882-1940) – doktor prawa, profesor zwyczajny UP i UW, kierownik katedry prawa Uniwersytetu Poznańskiego a następnie Warszawskiego, należał do czołówki ruchu narodowego w Wielkopolsce, wielki przyjaciel młodzieży akademickiej. Z wielką pasją udzielał się zrzeszonym Korporacjom Akademickim w Poznaniu, Filister h.c. Korporacji Baltia. Członek LN, senator 1928-35, Prezes Rady Nacz. SN 1935-37.
Prawnik i publicysta narodowo-demokratyczny. Członek Ligi Narodowej, w latach 1908—1915 redaktor "Przeglądu Narodowego", w latach 1915—1917 współredaktor "Sprawy Polskiej" w Piotrogrodzie i wydawca "Dziennika Polskiego", od sierpnia 1917 współorganizator i jeden z aktywniejszych działaczy Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, senator z ramienia SN. Był bardzo bliskim współpracownikiem i przyjacielem Romana Dmowskiego.

Ojciec Filistra Korporacji Akademickiej Aquilonia Wojciecha Wasiutyńskiego.

 

Stefan Michałek (1888-1955)

Ur. 13 maja w Nowym Mieście nad Drwęcą, w rodzinie adwokata-notariusza. Studiował prawo i ekonomię na uniwersytetach w Bonn, Monachium i Królewcu. Magister prawa, adwokat i notariusz, sprężysty organizator ówcześnie tworzącej się Izby Adwokackiej na terenie wojewódźtwa pomorskiego. Pod koniec stycznia 1920 r. przybył do Torunia i objął stanowisko sędziego Sądu Okręgowego. 1 lutego 1922 Rada Miejska wybrała Stefana Michałka na prezydenta miasta - pełnił te obowiązki od 27 IV 1922 do 8 VIII 1924. Zrezygnował z tej funkcji 31 stycznia 1924 r. Jako prezydent Torunia był wiceprezesem powstałego 19 maja 1922 r. Koła Miast Pomorza oraz pierwszym prezesem założonego 28 maja 1923 r m.in. z jego inicjatywy ToMiTo.Poseł na Sejm RP, oddany w współpracy z młodzieżą akademicką Pomorza, Filister h.c. Korporacji Baltia.

 

Zygmunt Wasilewski

ur. w  1865r. w Siekiernicach, ukończył studia prawnicze, publicysta, krytyk literacki, ideolog i działacz Narodowej Demokracji, od 1918 do 1925 roku redagował Gazetę Warszawską, od 1925 do 1935 roku - Mysl Narodową, 1930 rok -senator RP, autor wielu prac publicystycznych propagujących idee nacjonalizmu polskiego m.in. Na wschodnim posterunku, Pokolenia w słuzbie Narodu (1962), przyjaciel Romana Dmowskiego.

Władysław Jabłonowski
ur. w 1865 roku na Podolu, polityk, działacz narodowy, krytyk literacki, bliski współpracownik Romana Dmowskiego, w 1893 roku współzałożyciel Ligi Narodowej, organizator i aktywista w Stronnictwie Narodowo-Domokratycznym w Królestwie polski, od 1909r. do 1912 poseł do Dumy Państwowej, od 1922r. do 1935r. senator RP, posiada duży dorobek literacki m.in. pamiętniki "Z biegiem lat" (1939).

Władysław Jabłonowski (link do wikipedii)

 

Dr Paweł Ossowski 

doktor prawa, adwokat i notariusz osiadły w Toruniu, filomata pomorski (1897-1900, w 1910 r. przechowywał bibliotekę filomacką), obok mec. Stefana Michałka jeden z najbardziej znanych adwokatów (nie tylko na Pomorzu), od 1922 członek Sądu Dyscyplinarnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, 1928-29 Przew. Rady Wojew. SN na Pomorzu, działacz narodowy na ziemii pomorskiej z ramienia SN, współpracujący z Romanem Dmowskim, senator RP, bardzo aktywny w pracy społecznej z młodzieżą akademicką Pomorza, aresztowany i rozstrzelany przez Niemców w Barbarce k/Torunia.

 

Tadeusz Janowski

wybitny organizator w aparacie administracyjnym, zajmował stanowisko różnych szczebli adm. miejskiej i w gospodarce komunalnej m. Torunia, radca Magistratu miasta Torunia, major, działacz narodowy, członek licznych organizacji społecznych na terenie Pomorza.

 

 

Kazimierz Bajoński

doktor ekonomii i nauk politycznych, dyr. nacz. Banku Przemysłowców w Poznaniu, działacz narodowy w Wielkopolsce, patron i wielki przyjaciel młodzieży akademickiej, szczególnie opiekował się młodzieżą akademicką z Pomorza.

 

Józef Szczepański

znany i ceniony przez społeczeństwo wąbrzeskie, lekarz, doktor medycyny, po odzyskaniu niepodległości jeden z pierwszych organizatorów lecznictwa w okręgu miasta i okolicy Wąbrzeźna na Pomorzu, zasłużony organizator nowo utworzonego oddziału terenowego Polskiego Czerwonego Krzyża, starosta Wąbrzeski, oddany działacz narodowy na terenie Pomorza,


Postacie, które zasłużyły się powstaniu K! Baltia


Prof. dr Heliodor Święcicki, pierwszy Rektor Uniwersytetu Poznańskiego, działacz korporacji naukowej Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, motywowaniu młodych pomorzan zrzeszonych w Akademickim Kole Pomorskim do zawiązania się w  wyższą formę organizacyjną jaką była Korporacja.


JM Rektor prof. Heliodor Święcicki był uczestnikiem licznych spotkań na początku lat 20-tych z dr. Romanem Dmowskim, dr. Edwardem Taylorem, dr. Czesławem Meissnerem, dr. Heliodorem Święcickim, dr. Kazimierzem Hąci, dr. Kazimierzem Bajońskim i wydawcą Jarosławem Leitgeberem z udziałem zaproszonych profesorów i wyższego duchowieństwa. W wyniku tych spotkań, na których gościli byli Filomaci Pomorscy m.in. Wacław Ciesielski (pierwszy prezes), Władysław Rogoziński (pierwszy sekretarz), Wincenty Łącki, Zygmunt Szwedowski, Marian Palicki, a ówcześni członkowie Akademickiego Koła Pomorskiego, zdecydowano poprzeć ideowe i programowe założenia Polskich Korporacji Akademickich zrzeszonych w Związku Polskich Korporacji Akademickich, z jednoczesnym zamiarem upowszechnienia ich korzystnego, rodzimego, narodowego wizerunku w polskim społeczeństwie.

 

GALERIA PANTEONU

KALENDARIUM - HISTORIA K! BALTIA

 

Strony www:

Fhc Kazimierz Karasiewicz

Władysław Jabłonowski

Józef Szczepański

Józef Wybicki
Bohdan Wasiutyński

Kazimierz Bajoński

Stanisław Kozicki
Stefan Michałek
Wł. Jabłonowski
Zygmunt Wasilewskix Feliks Bolt
x Józef Prądzyński

 

 

ZNANI KORPORANCI

Fil! Osman Achmatowicz, K! Polonia
1899 - 1988, chemik

 

 Fil! Władysław Anders, K! Arkonia
1892 - 1970, generał, polityk

 

 Fil! Stefan Banach, K! Aquitania
1892 - 1945, matematyk

 

  Fil! Władysław Bandurski, K! Cresovia
1865 - 1932, biskup

 

Fil! Aleksander Bocheński, K! Gdynia Leopoliensis
1904 - 2001, publicysta, pisarz

 Fil! Józef Maria Bocheński, K! Corona
1902 - 1995, filozof, dominikanin

 

Fil! Wiktor Bross, K! Masovia
1903 - 1994, chirurg

Fil! Józef Polikarp Brudziński, K! Polonia
1874 - 1917, pediatra, neurolog

 Fil! Bronisław Bukowski, K! ZAG Wisła
6 X 1893 - 11 V 1965, profesor PG
pierwszy prezez K! ZAG Wisły

 Fil! Tytus Chałubiński, K! Polonia
1820 - 1889, lekarz, przyrodnik

 

 Fil! Wiktor Dega, K! Ikaria
1896 - 1995, lekarz

 

 Fil! Roman Dmowski, K! Baltia
1864 - 1939, polityk, ideolog narodowej demokracji

 

Fil! Stanisław Dobrzycki, K! Chrobria
1875 - 1931, językoznawca, historyk literatury polskiej, Rektor Uniw. Poznańskiego

 Fil! Jerzy Doerffer, K! Rosevia
1918 - 2006, twórca powojennego polskiego przemysłu stoczniowego, Rektor Politechniki Gdańskiej

 

 Fil! Józef Dowbor - Muśnicki, K! Lechia
1867 - 1937, działacz niepodległościowy, generał

 

 Fil! Stanisław Grabski, K! Avanguardia
1871 - 1949, ekonomista, polityk

 

 Fil! Józef Haller, K! Baltia
1873 - 1960, generał, polityk

 

   Fil! Ludwik Jaxa Bykowski, K!Chrobria
1881 - 1948, rektor, biolog

 

 Fil! Aleksander Kakowski, K! Ostoja
1862 - 1938, kardynał

 

 Fil! Jan Kasprowicz, K! Baltia
1860 - 1926, poeta, filolog

 

 Fil! Jan Kiepura, K! Grunwaldia
1902 - 1966, śpiewak operowy

 

 Fil! Feliks Koneczny, K! Conradia
1862 - 1949, filozof, historiozof

 

 Fil! Wojciech Korfanty, K! Silesia
1873 - 1939, polityk, działacz narodowy na Śląsku

 

 Fil! Eugeniusz Kwiatkowski, K! Gedania Posnaniensis
1888 - 1974, chemik, polityk

 

 Fil! Ignacy Mościcki, K! Welecja
1867 - 1946, chemik, prezydent RP

 

 Fil! Feliks Nowowiejski, K! Surma
1877 - 1946, kompozytor i pedagog

 

 Fil! Ignacy Jan Paderewski, K! Patria
1860 - 1942, polityk, pianista

 

 Fil! Cyryl Ratajski, K! Posnania
1875 - 1942, polityk

 

 Fil! Władysław Eugeniusz Sikorski, K! Leopolia
1881 - 1943, generał, polityk

 

 Fil! Leopold Skulski, K! Wisła
1877 - 1940, chemik, premier

 

 Fil! Zbigniew Stypułkowski, K! Aquilonia
1904 - 1979, polityk, adwokat 

 

   Fil! Stanisław Taczak, K!Lechia
1874 - 1960, gen. brygady, dowódca Powstania Wlkp

 

 Fil! Władysław Tatarkiewicz, K! Aquilonia
1886 - 1980, filozof, historyk sztuki

 

 Fil! Józef Teodorowicz, K!Obotritia
1864 - 1938, abp lwowski obrządku ormiańskiego

 

 Fil! Ireneusz Wierzejewski, K!Chrobria
1881 - 1930, generał, profesor medycyny

 

 Fil!Lucjan Żeligowski, K!Vilnensia
1865 - 1947, generał broni

 

 Fil! Stefan Żeromski, K! Pomerania
1864 - 1925, pisarz

 

 

 

 

 

Część materiału ze strony PK!A Chrobria http://chrobria.org/?page_id=16

 


Podziel się
oceń
2
0

Zdjęcia w galeriach.


Licznik odwiedzin:  296 753  

Redakcja

Com! Maciej Konarski Admirał Konwentu © by M. Konarski & K! Baltia 2006-2012 E-mail: baltiae@gmail.com

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Goście

Odwiedziny: 296753
Bloog istnieje od: 4182 dni

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Ale seriale